logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Politolog, badacz migracji i języka polityki

Badania

Polityka rynku pracy

Badania rynku pracy podejmuję głównie na zlecenie instytucji kształtujących politykę rynku pracy. Najczęściej są to badania o znaczeniu praktycznym, np. diagnozy lokalnych rynków pracy. Najważniejsze projekty dotyczące rynku pracy, w których uczestniczyłem to: 

2. Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III (Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Działanie 6.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2012-2015)

 

W ramach projektu opracowywane były m.in. cykliczne analizy i badania tematyczne rynku pracy. Na badania składał się komponent diagnostyczny i prognostyczny. 

 

Przewodnik po badaniach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

3. Analiza nowodworskiego rynku pracy (Biuro Badań Społecznych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, 2012)

 

Badanie dotyczyło takich kwestii jak popyt na pracę, rekrutacja i selekcja pracowników, współpraca z instytucjami rynku pracy i in. Na badanie składały się:

 • analiza danych zastanych dot. nowodworskiego rynku pracy,  

 • realizacja wywiadów kwestionariuszowych (PAPI) z pracodawcami,

 • realizacja indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z pracodawcami.

4. Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne. Moduł mezoekonomiczny (Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,, 2011/2012)

 

Na moduł mezoekonomiczny badania składały się następujące elementy:

 • badania koniunktury konsumenckiej; analiza danych zastanych, wywiady kwestionariuszowe wśród dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego;

 • badania nastrojów gospodarczych w województwie mazowieckim; analiza danych zastanych, wywiady kwestionariuszowe w 1200 firmach działających na terenie województwa mazowieckiego;

 • analizy ogłoszeń o pracy w województwie mazowieckim; analiza 10 500 (I fala) i 7 734 (II fala) ofert pracy z województwa mazowieckiego  umieszczonych w publikatorach oraz pozyskanych z Powiatowych Urzędów Pracy;

 • regionalne prognozy gospodarcze; wtórna analiza wszystkich opracowań przygotowanych w ramach projektu „Mazowiecki Barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne”.

5. Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II (Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Działanie 6.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2010-2011)

 

Projekt miał na celu m.in. przeprowadzenie dużego badania pilotażowego na potrzeby przyszłych badań Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Warszawie. Na badania składały się m.in. moduł „Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów” zawierający następujące elementy:

 • realizacja 75 Indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) i 18 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z pracodawcami, pracownikami agencji doradztwa personalnego, szkół, Publicznych Służb Zatrudnienia, instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, osobami bezrobotnymi;

 • analiza 306 ogłoszeń rekrutacyjnych z województwa mazowieckiego (ofert pracy umieszczonych w publikatorach oraz  pozyskanych z Powiatowych Urzędów Pracy).

6. Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy I (Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Działanie 6.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2009-2010)

 

Projekt miał na celu wypracowanie metod zbierania i analizy danych przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy. W ramach projektu powstało 12 raportów zawierających analizę dostępnych źródeł danych o rynku pracy.

7. Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy (Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 2009)

 

Badanie opierało się na zgromadzeniu prognoz ekspertów odnoszących się do zmian sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Realizowane było w 10 powiatach województwa mazowieckiego. Na badanie składały się trzy elementy:

 • analiza danych zastanych,

 • ankiety eksperckie prowadzone metodą delficką,

 • jakościowe wywiady eksperckie.

8. Pracodawca – pracownik, inwestycja w kapitał ludzki (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Działanie 2.1 ZPORR „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, 2008)

 

Badanie dotyczyło zapotrzebowania na pracowników na rynku pracy subregionów mazowieckich. Obejmowało:

 • analizy danych zastanych,

 • realizację wywiadów kwestionariuszowych wśród 1000 pracodawców.

 

9. Studia dla doradców zawodowych i pośredników pracy (Instytut Polityki Społecznej UW, Działanie 1.1 SPO RZL „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, 2006-2008)

 

Projekt dotyczył realizacji trzech edycji studiów podyplomowych oraz szkoleń trenerskich dla – łącznie – ponad 300 słuchaczy. Pomimo, że był to projekt szkoleniowy, a nie badawczy, jego realizacja pozwoliła uzyskać (m.in. w drodze badania ankietowego) wiele istotnych informacji o specyfice pracy i potrzebach doradców zawodowych i pośredników pracy od bardzo wysokiej liczby przedstawicieli tych zawodów pochodzących z całej Polski. Projekt spełnił więc dodatkową funkcję badawczą.

Inne

Polityka migracyjna

 

1. Profesjonalizacja kadr instytucji rynku pracy - makroregion III i IV (Akademia Kultury Informacyjnej oraz Biuro Badań Społeczno-Ekonomicznych, Działanie 2.4. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2018)

 

Projekt obejmował badanie potrzeb szkoleniowych pracowników instytucji rynku pracy w dwóch makroregionach (wschodnim i południowym), a następnie realizację szkoleń. 

 

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne