logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Politolog, badacz migracji i języka polityki

Badania

Polityka migracyjna

Migracje międzynarodowe i prowadzona wobec nich polityka to główny obszar moich zainteresowań badawczych. Temat ten jest aktualny szczególnie dzisiaj - w obliczu dużego kryzysu imigracyjnego. Najważniejsze badania migracji międzynarodowych, w których uczestniczyłem to: 

1. Europejskie polityki migracyjne  (Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych  Instytutu Polityki Społecznej UW, 2014-2016)

 

Badanie polegało na analizie polityk wobec imigracji i imigrantów w takich krajach jak Holandia, Niemcy, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania - w kontekście kryzysu imigracyjnego.

2. Imigranci w polskim dyskursie publicznym (Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych  Instytutu Polityki Społecznej UW, 2013-2014)

 

Badanie polegało na analizie dyskursu na tematy migracyjne w polskich mediach drukowanych i elektronicznych.

 

Raport z badań mediów drukowanych   Raport z badań mediów elektronicznych

3. Imigranci z Afryki w Polsce. Uwarunkowania procesu integracji (Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych  Instytutu Polityki Społecznej UW, 2012-2013)

 

Na badania składały się następujące elementy: 

 • analiza danych zastanych

 • realizacja indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) wśród studentów z krajów afrykańskich studiujących w czterech warszawskich uczelniach,

 • realizacja IDI z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Raport końcowy z badań

4. Metodologia przygotowania bazy danych do identyfikacji zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim (Fundacja Instytut Spraw Publicznych oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2009)

 

Badanie miało na celu analizę danych o systemach monitorowania zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym oraz sformułowanie propozycji odnoszących się do systemu polskiego.

 

Raport końcowy z badań

5. Ewaluacja funkcjonowania instytucji społecznego wsparcia m. st. Warszawy w zakresie właściwej realizacji praw przymusowych migrantów (Fundacja Instytut Spraw Publicznych i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy 2009)

 

Badanie obejmowało:

 • indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych,

 • zogniskowane wywiady grupowe z cudzoziemcami.

 

Raport końcowy z badań 

6. Sąsiedzi czy intruzi - badania dyskryminacji cudzoziemców w Polsce (Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2009/2010)

 

Projekt miał na celu m.in. diagnozę zjawiska dyskryminacji cudzoziemców w Polsce. Na badania składały się m.in. analiza danych zastanych i wywiady eksperckie.

 

7. Migracje edukacyjne do Polski - konsekwencje społeczno-ekonomiczne (Ośrodek Badań nad Migracjami UW, 2009)

 

Badanie dotyczyło motywów przyjazdu studentów zagranicznych do Polski, ich oceny pobytu  w Polsce oraz  planów na przyszłość. Na badanie składały się następujące elementy:

 • analiza danych zastanych,

 • realizacja ankiet wśród zagranicznych studentów polskich uczelni,

 • realizacja indywidualnych wywiadów pogłębionych wśród zagranicznych absolwentów polskich uczelni.

8. Partnerstwo na rzecz rozwoju @ltercamp (Instytut Polityki Społecznej UW  EFS PIW EQUAL, Temat I: Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy; Instytucja koordynująca: Polski Czerwony Krzyż; 2004-2008)

 

Partnerstwo składało się z 7 instytucji (Polski Czerwony Krzyż, Instytut Polityki Społecznej UW, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Ocalenie, Stowarzyszenie Proxenia, Związek Harcerstwa Polskiego, Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców). Projekt miał trzy główne cele:

 • wypracowanie systemu preintegracji cudzoziemców oczekujących na decyzję w sprawie statusu uchodźcy,

 • realizacja kompleksowych badań społecznych dot. sytuacji cudzoziemców poszukujących ochrony,

 • realizacja kampanii społecznej dot. integracji cudzoziemców.

 

Na komponent badawczy projektu składały się:

 • analizy danych zastanych dot. cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce;

 • realizacja wywiadów kwestionariuszowych z mieszkańcami miejscowości, w których znajdują się ośrodki dla cudzoziemców;

 • realizacja wywiadów częściowo ustrukturyzowanych (semi-structured interview) z mieszkańcami miejscowości, w której planowano utworzyć ośrodek dla cudzoziemców;

 • realizacja wywiadów częściowo ustrukturyzowanych z pracownikami lokalnych instytucji;

 • realizacja indywidualnych wywiadów pogłębionych z pracownikami instytucji lokalnych w miejscowości, w której planowano utworzyć ośrodek dla cudzoziemców;

 • realizacja zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z cudzoziemcami ubiegającymi się o status uchodźcy lub posiadającymi taki status;

 • realizacja wywiadów kwestionariuszowych (PAPI) z pracodawcami w 504 firmach prywatnych i instytucjach publicznych;

 • autoewaluacja działań całego partnerstwa.

9. „Obcy” we współczesnej Polsce na przykładzie Ormian. stan, perspektywy, wnioski dla polityki społecznej (Instytut Polityki Społecznej UW, grant promotorski przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2004-2008)

 

Projekt miał na celu kompleksową analizę sytuacji imigrantów z Armenii w Polsce. Badania – prowadzone w kliku miastach i miejscowościach – obejmowały:

 • analizy danych zastanych;

 • realizację wywiadów pogłębionych z imigrantami z Armenii mieszkającymi w Polsce;

 • realizację zogniskowanych wywiadów grupowych z imigrantami z Armenii mieszkającymi w Polsce;

 • realizację ankiety audytoryjnej oraz obserwacji etnograficznej wśród uczniów szkółek ormiańskich w Warszawie i Krakowie;

 • realizację zogniskowanego wywiadu grupowego z uczniami szkółki ormiańskiej w Warszawie;

 • realizację ankiet i obserwację etnograficzną wśród przedstawicieli mniejszości ormiańskiej w Polsce;

 • obserwację etnograficzną na Jarmarku Europa w Warszawie połączoną z krótkim sondażem wśród polskich kupców;

 • realizację wywiadów eksperckich.

10. The European Dilemma: Institutional Patterns and Politics of ‘Racial’ Discrimination (Workpackages: 1, 2, 3; Instytut Polityki Społecznej UW, Piąty Program Ramowy UE; Instytucja koordynująca: Uniwersytet w Uppsali, 2002–2004)

 

Projekt był realizowany w partnerstwie międzynarodowym. Miał na celu kompleksową diagnozę sytuacji cudzoziemców, z naciskiem na rynek pracy i edukację. Za realizację badań w Polsce odpowiadał IPS UW. Badania obejmowały:

 • analizy danych zastanych,

 • realizację zogniskowanych wywiadów grupowych z cudzoziemcami,

 • analizy porównawcze wyników badań fokusowych z krajów biorących udział w projekcie.

Inne

Polityka rynku pracy

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne