logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

Konferencje

Moderowanie konferencji i tłumaczenie wystąpień

Moderowane konferencje:

 

Spotkania seminaryjno-warsztatowe z przedstawicielami instytucji zajmujących się młodzieżą, nt. skuteczności wsparcia dla ludzi młodych z grupy tzw. NEET w sześciu subregionach województwa mazowieckiego (w Warszawie, Siedlcach, Ostrołęce, Radomiu, Ciechanowie, Płocku), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa, listopad/grudzień 2014.

 

Konferencja podsumowująca realizację projektu pilotażowego Partnerstwo dla pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa, wrzesień 2014.  

 

Konferencja Mazowieckie Forum Partnerstwa Lokalnego „Przyszłość Publicznych Służb Zatrudnienia”, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa, wrzesień 2012.  

Edukacja zawodowa – pytania i wątpliwości, Konferencja podsumowująca projekt Szkolnictwo Zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby oraz Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa, wrzesień 2011 (moderowanie panelu dyskusyjnego).

 

W trosce o lepsze jutro – jak skutecznie prognozować sytuację na regionalnym rynku pracy?, moderowanie warsztatu na konferencji Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy - od informacji do działania, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa, marzec 2010.

 

Badania rynku pracy na Mazowszu: potencjał, bariery, użyteczność. Konferencja podsumowująca projekt Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa, czerwiec 2011 (moderowanie panelu dyskusyjnego). 

 

Imigranci w Polsce – wyzwania dla polityki społecznej, Ministerstwo Polityki Społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców PROXENIA, Biuro Informacji Rady Europy, Warszawa, listopad 2004 (moderowanie panelu nt. Narodowe społeczności imigranckie – charakter, liczebność, mechanizmy powstawania).

Tłumaczenia wystąpień:

 

Dr Stefania Bernini (Uniwersytet Nowej Południowej Walii, Sydney), Wyzwania dla polityki rodzinnej we Włoszech wynikające ze zmian demograficznych i kulturowych. Referat na seminarium Przemiany rodziny w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, Instytut Polityki Społecznej UW, grudzień 2010 (angielski – polski).

 

Dr Karl Birkholzer (Uniwersytet Technicznym w Berlinie), Wybrane teorie rozwoju lokalnego. Doświadczenia z budowaniem partnerstw lokalnych. Wykład oraz warsztaty na Podyplomowym Studium Zarządzania Gospodarką Społeczną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, listopad 2007 (angielski – polski – angielski).

 

Dr Karl Birkholzer (Uniwersytet Techniczny w Berlinie), Zarządzanie w gospodarce społecznej. Marketing przedsiębiorstw społecznych. Biznesplan w strukturach gospodarki społecznej. Wykład oraz warsztaty na Podyplomowym Studium Zarządzania Gospodarką Społeczną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, styczeń 2007 (angielski – polski – angielski).

 

Prof. R. Loidl Keil (Uniwersytet Nauk Stosowanych w Graz), Leading social enterprises. Selected topics on leadership, Values, Strategy, Evaluation, (Prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego. Wybrane zagadnienia dotyczące przywództwa, wartości, strategii, ewaluacji). Wykład oraz warsztaty na Podyplomowym Studium Zarządzania Gospodarką Społeczną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, grudzień 2006 (angielski – polski – angielski).

 

D. Jarre (Komisja Europejska), Social economy in the European structural policy. European social model and social economy.  (Gospodarka społeczna w polityce strukturalnej UE. Europejski model społeczny a gospodarka społeczna). Wykład na Podyplomowym Studium Zarządzania Gospodarką Społeczną na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, kwiecień 2006 (angielski – polski – angielski).

 

Prof. C. Borzaga (University of Trento), The Role of Social Entreprenership in Local Development. The Concept, Legal and Fiscial Instruments. Socio-Economic Output, (Rola przedsiębiorczości społecznej w rozwoju lokalnym. Koncepcja, Instrumenty prawne i fiskalne. Rezultaty społeczno-ekonomiczne), Międzynarodowa Szkoła Gospodarki Społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, luty 2006 (angielski – polski – angielski).

 

Międzynarodowe Seminarium Ekspertów, pt. Edukacja dla gospodarki społecznej, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, lipiec 2005 (angielski – polski – angielski).

 

Dr G. Fuchs (Universität Basel), Traditionen der Zivil Gesellschaft und des Dritten Sektors in Deutschland (Tradycja społeczeństwa obywatelskiego i trzeciego sektora  w Niemczech), Konferencja Instytutu Polityki Społecznej UW oraz Katedry Socjologii i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Radziejowice, wrzesień 2004 (niemiecki-polski).

 

Referaty i prezentacje

Seminaria zagraniczne

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne