logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

Badania

Rynek pracy

Badania rynku pracy podejmuję głównie na zlecenie instytucji kształtujących politykę rynku pracy. Najczęściej są to badania o znaczeniu praktycznym, np. diagnozy lokalnych rynków pracy. Byłem głównym specjalistą ds. badań w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, a także współautorem koncepcji funkcjonowania Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.

 

Oto najważniejsze projekty dotyczące rynku pracy, w których uczestniczyłem: 

MAZOWIECKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY III

 

Realizator: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (Działanie 6.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2012-2015).

 

Opis: w ramach projektu opracowywane były m.in. cykliczne analizy i badania tematyczne rynku pracy. Na badania składał się komponent diagnostyczny                   i prognostyczny. 

 

Moje zadanie: opracowanie „Przewodnika po badaniach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy”. 

 

Publikacje projektu: Raporty z badań, Przewodnik po badaniach Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.

ANALIZA NOWODWORSKIEGO RYNKU PRACY

 

Realizator: Biuro Badań Społecznych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim (2012).

 

Opis: badanie dotyczyło kwestii jak popyt na pracę, rekrutacja i selekcja pracowników, współpraca z instytucjami rynku pracy i in. Na badanie składały się:

 • analiza danych zastanych dot. nowodworskiego rynku pracy,  

 • 100 wywiadów kwestionariuszowych (PAPI) z pracodawcami,

 • 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z pracodawcami.

 

Moje zadania:

 • opracowanie koncepcji i narzędzi badawczych,

 • opracowanie raportu z badań obejmującego analizę danych zastanych oraz wyników badań terenowych.

 

Publikacje projektu: Raport z badań. 

MAZOWIECKI BAROMETR – SKUTECZNE NARZĘDZIE PROGNOSTYCZNE. MODUŁ MEZOEKONOMICZNY

 

 

Realizator: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (Wykonanie: MillwardBrown; Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,, 2011/2012).

 

Opis: na moduł mezoekonomiczny badania składały się następujące elementy:

 • badania koniunktury konsumenckiej; analiza danych zastanych, wywiady kwestionariuszowe na próbie 1000 (I fala) i 1003 (II fala) dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego;

 • badania nastrojów gospodarczych w województwie mazowieckim; analiza danych zastanych, wywiady kwestionariuszowe (CATI) w 1200 firmach działających na terenie województwa mazowieckiego;

 • analizy ogłoszeń o pracy w województwie mazowieckim; analiza 10 500 (I fala) i 7 734 (II fala) ofert pracy z województwa mazowieckiego  umieszczonych w publikatorach oraz pozyskanych z Powiatowych Urzędów Pracy;

 • regionalne prognozy gospodarcze; wtórna analiza wszystkich opracowań przygotowanych w ramach projektu „Mazowiecki Barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne”.

 

Moje zadania:

 • współautorstwo koncepcji badań,

 • opieka merytoryczna nad wszystkimi badaniami modułu mezoekonomicznego,

 • nadzór merytoryczny ze strony ośrodka zlecającego nad realizacją badań i przygotowaniem raportów w ramach modułu mezoekonomicznego.

 

Publikacje projektu: raporty z badań.

MAZOWIECKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY II

 

 

Realizator: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (Działanie 6.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2010-2011).

 

Opis: projekt miał na celu m.in. przeprowadzenie dużego badania pilotażowego na potrzeby przyszłych badań Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy WUP          w Warszawie. Na badania składały się m.in. moduł „Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów” zawierający następujące elementy:

 • 75 Indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) i 18 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z pracodawcami, pracownikami agencji doradztwa personalnego, szkół, Publicznych Służb Zatrudnienia, instytucji pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, osobami bezrobotnymi;

 • analiza 306 ogłoszeń rekrutacyjnych z województwa mazowieckiego (ofert pracy umieszczonych w publikatorach oraz  pozyskanych z Powiatowych Urzędów Pracy).

 

Moje zadania:

 • współautorstwo koncepcji badań,

 • opieka merytoryczna nad modułem „Monitoring oparty na danych wywołanych na poziomie powiatów”,

 • nadzór merytoryczny nad badaniami w ramach ww. modułu.

 

Publikacje projektu: Raporty z badań, Raport końcowy z badań.

MAZOWIECKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY I

 

Realizator: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (Działanie 6.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2009-2010).

 

Opis: projekt miał na celu wypracowanie metod zbierania i analizy danych przez Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy. W ramach projektu powstało 12 raportów zawierających analizę dostępnych źródeł danych o rynku pracy.

 

Moje zadania: 

 • współautorstwo koncepcji funkcjonowania i badań MORP,

 • organizacja i pełnienie funkcji sekretarza Rady Programowej MORP,

 • koordynacja prac nad 12 raportami z analizy dostępnych źródeł danych o rynku pracy.

 

Publikacje projektu: Raporty z badania.

 BADANIE SPECYFIKI BEZROBOCIA W WYBRANYCH POWIATACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, W ZAKRESIE STANU OBECNEGO, PERSPEKTYW ROZWOJU SYTUACJI NA LOKALNYCH RYNKACH PRACY ORAZ WNIOSKÓW DLA POLITYKI RYNKU PRACY

 

Realizator: Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (Wykonanie: MillwardBrown, 2009).

 

Opis: badanie dotyczyło prognoz ekspertów odnoszących się do zmian sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Realizowane było w 10 powiatach województwa mazowieckiego. Na badanie składały się trzy elementy

 • analiza danych zastanych,

 • ankiety eksperckie prowadzone metodą delficką,

 • jakościowe wywiady eksperckie.

 

Moje zadanie: opracowanie koncepcji badania.

 

Publikacje projektu: raport końcowy z badań.

PRACODAWCA – PRACOWNIK, INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI

 

Realizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (Działanie 2.1 ZPORR „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, 2008).

 

Opis: badanie dotyczyło zapotrzebowania na pracowników na rynku pracy subregionów mazowieckich. Obejmowało:

 • analizy danych zastanych,

 • wywiady kwestionariuszowe wśród 1000 pracodawców.

 

Moje zadania:

 • opracowanie raportów dla subregionu warszawskiego,

 • opracowanie wytycznych dla autorów raportów z badań.

 

Publikacje projektu: raporty z badań.

Elektryk

STUDIA DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH I POŚREDNIKÓW PRACY 

 

Realizator: Instytut Polityki Społecznej UW (Działanie 1.1 SPO RZL „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, 2006-2008).

 

Opis: projekt dotyczył realizacji trzech edycji studiów podyplomowych oraz szkoleń trenerskich dla – łącznie – ponad 300 słuchaczy. Pomimo, że był to projekt szkoleniowy, a nie badawczy, jego realizacja pozwoliła uzyskać wiele istotnych informacji o specyfice pracy i potrzebach doradców zawodowych i pośredników pracy od bardzo wysokiej liczby przedstawicieli tych zawodów pochodzących z całej Polski. Projekt spełnił więc dodatkową funkcję badawczą.

 

Moje zadania:

 • współautorstwo koncepcji projektu, programu studiów oraz programu kursu trenerskiego;

 • współautorstwo wniosku o finansowanie projektu, przygotowywanie wniosków o płatność;

 • współrealizacja i sprawozdawczość projektu;

 • organizacja procesu rekrutacyjnego i dydaktycznego;

 • kontakty z wykładowcami;

 • prowadzenie zajęć ze słuchaczami (warsztatów z komunikacji interpersonalnej);

 • współautorstwo koncepcji badawczej ewaluacji projektu, w tym badań potrzeb edukacyjnych uczestników.  

 

Publikacje projektu: raporty z badań ewaluacyjnych.

Inne

Migracje międzynarodowe

Rewitalizacja gmin

 

PROFESJONALIZACJA KADR INSTYTUCJI RYNKU PRACY
(makroregion III i IV)

 

Realizatorzy: Akademia Kultury Informacyjnej oraz Biuro Badań Społeczno-Ekonomicznych (Działanie 2.4. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2018).

 

Opis: projekt obejmował badanie potrzeb szkoleniowych pracowników instytucji rynku pracy w dwóch makroregionach (wschodnim i południowym),

a następnie realizację szkoleń. 

 

Moje zadanie: przygotowanie analizy danych zastanych dla dwóch makroregionów (wschodniego i południowego).

 

Publikacje projektu: raporty z analizy danych zastanych.

 

 

 

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne