logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Politolog, badacz migracji i języka polityki

Publikacje

Rozdziały w książkach

 

Erozja paradygmatu wielokulturowości. Przekształcenia polityk multikulturalizmu w Europie (wspólnie z C. Żołędowskim), w: A. Adamczyk, A. Sakson, C. Trosiak (red.), Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości. Migracje i mniejszości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016. 

 

The Post-Soviet Armenian Immigration to Poland, w: K. Siekierski, S. Troebst (ed.), Armenians in Post-Socialist Europe, Böhlau Köln 2016.


Imigranci i polityka imigracyjna na Półwyspie Apenińskim, w: G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, P.W. Zawadzki (red.), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016.

 

Wprowadzenie, w: G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, P.W. Zawadzki (red.), Europejskie polityki imigracyjne. Stare dylematy, nowe wyzwania, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2016.

 

Ormianin w Polsce czyli kto? Mniejszość ormiańska i jej relacje ze współczesnymi imigrantami z Armenii, w: B. Machul-Telus (red.), Ormianie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.

 

Rola dyskursu publicznego w kształtowaniu relacji między imigrantami a społeczeństwem przyjmującym, w: Imigranci w polskim dyskursie publicznym (redakcja naukowa wspólnie z G. Firlit-Fesnak), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014.

 

O mediach elektronicznych i metodologii ich badania, w: Imigranci w polskim dyskursie publicznym (redakcja naukowa wspólnie z G. Firlit-Fesnak), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014.

 

Migracje, migranci i stosunki etniczne w mediach elektronicznych na przykładzie programu telewizyjnego  „Info Dziennik”, w: Imigranci w polskim dyskursie publicznym (redakcja naukowa wspólnie z G. Firlit-Fesnak), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2014. 

 

Integracja różnych grup etnicznych i narodowych w Polsce, w: G. Firlit-Fesnak, E. Jaroszewska, H. Oberloskamp (red.), Integracja społeczna jako wyzwanie dla polityki społecznej i pracy socjalnej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012 / Integration von verschiedenen etnischen und nationalen Gruppen in Polen, w: G. Firlit-Fesnak, E. Jaroszewska, H. Oberloskamp (Red.), Soziale Integration als Herausforderung für die Sozialpolitik und Sozialarbeit, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

 

Promocja naiwności - o prezydencji w perspektywie społecznej, w: C. Żołędowski (red.), Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej i medialnej, Oficyna wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

 

Marketing w lokalnej polityce społecznej, w: B. Rysz-Kowalczyk (red.), Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2011.

 

Integracja i dyskryminacja – od zagadnień teoretycznych do wyników badań, w: Sąsiedzi czy intruzi? O dyskryminacji cudzoziemców w Polsce (red. W. Klaus), Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2010.  

 

Marketing społeczny wobec przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu, w: Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego (red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010.

 

Marginalizacja i wykluczenie a obcość, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Perspektywa poznawcza (red. R. Szarfenberg, C. Żołędowski, M. Theiss), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2010.

 

Dystans społeczny pracowników instytucji lokalnych do Czeczenów na tle innych grup narodowych, w: Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych (red. G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki), Partnerstwo na rzecz Rozwoju @lterCamp, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.

 

Kontakty wybranych instytucji lokalnych z cudzoziemcami (współautor), w: Czym chata bogata… Pomoc dla cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce w świetle badań społeczności i instytucji lokalnych (red. G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki), Partnerstwo na rzecz Rozwoju @lterCamp, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.

 

Cudzoziemcy poszukujący ochrony w Polsce – wybrane aspekty prawne i instytucjonalne, w: W poszukiwaniu bezpiecznej przystani. Cudzoziemcy z Czeczenii w Polsce (red. G. Firlit-Fesnak), Partnerstwo na rzecz Rozwoju @lterCamp, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.

 

Między swojskością a obcością? Imigranci z Armenii w Polsce, Oficyna  Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.

 

Demistyfikacja rzeczywistości dyskursywnej czyli o pozytywnych stronach statusu migranta w Polsce, w: Migracje międzynarodowe a modernizacja systemu politycznego i społecznego (red. Grażyna Firlit-Fesnak), Oficyna  Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.

 

Gli immigrati armeni nel panorama migratorio polacco, w: Polonia. Nuovo paese di frontiera. Da stranieri a comunitari (Imigranci z Armenii na tle innych grup imigranckich w Polsce, w: Polska – Nowy kraj pogranicza. Od migrantów do obywateli Wspólnoty Europejskiej; rozdział w pracy zbiorowej), Caritas Italiana, Rzym 2006.

 

Obcy w dyskursie publicznym w Polsce w kontekście problematyki imigracji. Refleksja teoretyczna oraz doniesienia z badań empirycznych; w: E. Nowicka, B. Cieślińska (red.), Wędrowcy i migranci, Wydawnictwo NOMOS, Kraków 2005.

 

Media i politycy w oczach cudzoziemców, w: Wielokulturowość a migracje. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005.

 

Immigration in Poland in the context of non-governmental organizations activity, w: Contemporary migration issues: migration and society. Legal framework of migration versus human rights, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Warszawa 2005.

Raporty z badań i ekspertyzy

Książki

Artykuły naukowe i branżowe

Tłumaczenia artykułów naukowych

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne