logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

Konferencje

Referaty i prezentacje

Kształcenie i badania w Instytucie Polityki Społecznej UW, Spotkanie Rady Pracodawców i Instytucji przy Instytucie Polityki Społecznej UW, Uniwersytet Warszawski, styczeń 2017.

 

Erozja paradygmatu wielokulturowości. Przekształcenia polityk multikulturalizmu w Europie (wspólnie z prof. C. Żołędowskim), Konferencja Mniejszości i Migranci.

Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań, maj 2016.

 

Prezentacja Instytutu Polityki Społecznej UW na Dniach Otwartych Uniwersytetu Warszawskiego, kwiecień 2016. 

 

Rewitalizacja w perspektywie społecznej, spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji, Urząd Miasta Rumia, grudzień 2015.

 

Modelowy Standard Aktywnej Integracji – prezentacja modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji społecznej oraz modelu partnerstwa lokalnego - prezentacja na konferencji pn. Rewitalizacja społeczna, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, listopad 2015.

 

Modelowy Standard Aktywnej Integracji – prezentacja modelowych rozwiązań wspierających odbiorców objętych wsparciem  oraz standardu współpracy lokalnych partnerstw na rzecz odbiorców wsparcia – wystąpienia na 16 konferencjach regionalnych podsumowujących rezultaty realizacji 40 lokalnych programów rewitalizacji społecznej, Wrocław, Kielce, Rzeszów, Zielona Góra, Szczecin, Opole, Kraków, Olsztyn, Gdańsk, Toruń, Łódź, Poznań, Białystok, Lublin, Katowice, Warszawa, Centrum Aktywności Lokalnej na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, październik-listopad 2014.

 

Konkluzje z pilotażowych partnerskich Programów Rewitalizacji Społecznej realizowanych w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna”, Konferencja promującą wyniki pilotażowych partnerskich Programów Rewitalizacji Społecznej organizowana w ramach projektu systemowego pn.: „Rewitalizacja społeczna", Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, styczeń 2014.

 

Nowoczesny uniwersytet w działaniu – doświadczenia udziału w projekcie Nowoczesny Uniwersytet, Konferencja Nowoczesny Uniwersytet – w poszukiwaniu strategicznych kierunków i sposobów wsparcia rozwoju kadry akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, październik 2014.

 

Armenian immigration and integration in Poland, Międzynarodowe seminarium pt. Leadership seminar “In preparation for the establishment of the Armenian Union of Europe”, Armenian General Benevolent Union (AGBU), Warszawa, wrzesień 2013.

 

Analiza Nowodworskiego Rynku Pracy, Konferencja Nowodworski rynek pracy – współzależność interesów, wspólne cele, wymierne korzyści partnerów rynku pracy – wyniki badania przeprowadzonego wśród lokalnych pracodawców, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Mazowiecki, marzec 2013.

 

Koncepcja działania Rady 50+ i Tematycznych Grup Roboczych, w ramach projektu Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+, Ogólnopolska konferencja: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ – Solidarność pokoleń, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa, czerwiec 2012.

 

Prezydencja w perspektywie społecznej, Konferencja naukowa Prezydencja polski w Radzie Unii Europejskiej – aspekty polityczne i społeczne, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Warszawa, listopad 2011.

 

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a public relations, Seminarium naukowe poświęcone polityce społecznej, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Jedlnia, wrzesień 2011.

 

Integracja różnych grup etnicznych i narodowych w Polsce, Konferencja z okazji Jubileuszu 20-lecia Współpracy między Uniwersytetem Warszawskim i Fachhochschule Koeln, Warszawa, czerwiec 2011.

 

Kreacja w marketingu społecznym – nietypowe pomysły kontra typowe problemy, głos w panelu Marketing i reklama społeczna w walce z ubóstwem i wykluczeniem, Konferencja Stop Ubóstwu! Czyli marketing Robin Hooda rozwiązuje problemy społeczne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, grudzień 2010.

 

Narzędzia do diagnozowania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy – prezentacja na konferencji Problemy rynku pracy w województwie mazowieckim (wspólnie z dr. Tomaszem Meringiem), Wojewoda Mazowiecki, Radom, październik 2010.

 

Metodologia zbierania danych o zjawiskach dyskryminacyjnych, ksenofobicznych i rasistowskich - prezentacja zaproponowanych rozwiązań i słowniczka (wspólnie z dr. Witoldem Klausem), Seminarium eksperckie Metodologia zbierania danych o zjawiskach dyskryminacyjnych, ksenofobicznych i rasistowskich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, czerwiec 2010.

 

Prezentacja raportu pt. Zapobieganie Nielegalnemu zatrudnianiu cudzoziemców w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Włoszech – wnioski dla Polski (współautor), Konferencja Zapobieganie nielegalnemu zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce, Instytut Polityki Społecznej UW, Państwowa Inspekcja Pracy, Ambasada Francji w Polsce, Warszawa, maj 2010.

 

Wystarczy kliknąć! Jak w kilka minut zdobyć kompleksową informację o rynku pracy w powiecie i województwie?, Konferencja Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy - od informacji do działania, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa, marzec 2010 (wspólnie z dr. Tomaszem Meringiem).

 

Polskie doświadczenia w zakresie monitorowania zjawisk o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym i rasistowskim (prezentacja wyników badań), Seminarium eksperckie Monitoring zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym oraz rasistowskim, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, grudzień 2009.

 

Ararat nad Wisłą. O społeczności Ormian w Polsce, Konferencja Ormiański sąsiad, Fundacja Ormiańska Koła Zainteresowań Kulturą Ormian, Warszawa, grudzień 2009.

 

Mazovian Labour Market Observatory, prezentacja dla East of England Development Agency (Cambridge) oraz  Association of Regional Observatories (Birmingham) (wspólnie z dr. Tomaszem Meringiem), listopad 2009.

 

Sytuacja wybranych społeczności migrantów w Polsce w świetle badań Zakładu Migracji i Stosunków Etnicznych, Konferencja Instytutu Polityki Społecznej UW oraz Katedry Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nt. Polityka migracyjna w Polsce – stan i perspektywy, Wrocław, wrzesień 2009, (wspólnie z prof. Grażyną Firlit-Fesnak).

 

Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki, głos w panelu Wyzwania dla mazowieckiego rynku pracy w kontekście zmian gospodarczych, Konferencja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, grudzień 2008.

 

Integracja oczami cudzoziemców przebywających w ośrodkach dla uchodźców. Wyniki badań Instytutu Polityki Społecznej UW, Konferencja 15-lecie Ośrodka Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski, listopad 2008.

 

Cudzoziemcy w ośrodkach dla uchodźców w świetle wyników badań Instytutu Polityki Społecznej UW, Konferencja Integracja osób korzystających z ochrony międzynarodowej – doświadczenia, dobre praktyki i wyzwania na przyszłość, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, listopad 2008.

 

Refugees in Poland – referat na seminarium  Labour market reform and migration in the enlarged EU (The Enlargement of the Single European Market, w ramach Economic & social research council Seminar Series), Ośrodek Badań nad Migracjami, Instytut Polityki Społecznej UW, czerwiec 2008.

 

Relacje pomiędzy Polakami a  cudzoziemcami  poszukującymi ochrony w Polsce. Wyniki badań – konferencja Partnerstwa na rzecz Rozwoju @lterCamp, Polski Czerwony Krzyż, czerwiec 2008.

 

Cudzoziemcy poszukujący w Polsce ochrony –  wyniki badań. Seminarium Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Ochrony Cudzoziemców „Proxenia”, czerwiec 2008

Institute of Social Policy – research and educational activity, prezentacja IPS UW podczas seminarium partnerstwa ponadnarodowego CASA w ramach projektu @lterCamp, Warszawa, Polski Czerwony Krzyż, maj 2007.

 

Studia dla doradców zawodowych i pośredników pracy w Instytucie Polityki Społecznej UW. Seminarium Kształcenie doradców zawodowych w Polsce, Krajowy  Ośrodek  Wspierania  Edukacji  Zawodowej  i Ustawicznej, Warszawa,  październik 2007.

 

Polska jako kraj imigracji - fakty i doświadczenia, XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra, wrzesień 2007.

 

Czy Ormianie kochają Polskę? Przyczynek do dyskusji o patriotyzmie. IV Dwudzień Ormiański, Centrum Badań Ormiańskich, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, luty 2007

 

Status migranta w Polsce w świetle badań Instytutu Polityki Społecznej. XIII Konferencja Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW: Migracje międzynarodowe jako czynnik modernizacji systemu politycznego i społecznego, styczeń 2007 (wspólnie z dr Emilią Jaroszewską).

 

Media i politycy w oczach cudzoziemców. Konferencja Współczesne procesy migracyjne a perspektywy wielokulturowości w Polsce, Ministerstwo Polityki Społecznej, Warszawa, sierpień 2005.

 

Trzeci sektor w kontekście problematyki migracyjnej, Konferencja Bariery aktywności obywatelskiej i sposoby ich przezwyciężenia - w kontekście ekonomii społecznej. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, kwiecień 2005.

 

Immigration in Poland in the context of non-governmental organizations activity, The 4th International Migration Conference, Contemporary migration issues: migration and society. Legal framework of migration versus human rights, Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji, Warszawa, listopad 2004.

 

Ormianie jako grupa etniczna w Polsce – Konferencja Instytutu Polityki Społecznej UW oraz Katedry Socjologii i Polityki Społecznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Radziejowice, wrzesień 2004.

 

Obcy w dyskursie publicznym w Polsce w kontekście problematyki imigracji, XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Poznań, wrzesień 2004.

Seminaria zagraniczne

Moderowanie i tłumaczenie wystąpień

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne