logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Politolog, badacz migracji i języka polityki

Publikacje

Raporty z badań i ekspertyzy

 

Opracowanie Włochy jako kraj szczególnie dotknięty kryzysem imigracyjnym, Instytut Polityki Społecznej UW, styczeń 2016.

 

Ekspertyza dla Urzędu Miasta Rumia dotycząca projektu pt. „Rewitalizacja Zagórza i terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi”, Rumia 2015.

 

Raport  końcowy z realizacji Projektu  Nowa Jakość dla Seniora (współautor; red. nauk. dr hab. R. Gwiazdowski), Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej na zamówienie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2015.  

 

Raport z badań jakościowych nt. dostępu i jakości usług opiekuńczych dla osób starszych, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Warszawa, wrzesień 2015.

 

Opracowanie Imigrant na włoskiej ziemi. Polityka imigracyjna na półwyspie Apenińskim, Instytut Polityki Społecznej UW, grudzień 2014.

 

Opracowanie wewnętrzne Wytyczne do kryteriów oceny projektów konkursowych w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” (wspólnie z J. Godlewską), Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, grudzień 2014.

 

Country report from the focus research in the Work Package 6 of the Drivers of Health Inequalities Project – Polska, EuroHealthNet 2014  (współautor).

 

Raport z komponentu badawczego rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”, Badanie społeczne uczniów klas IV, rok szkolny 2012/2013, Millward Brown na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, lipiec 2013 (opracowanie narzędzi do badań jakościowych i wniosków z badania).

 

Raport z badań ewaluacyjnych nt. Modelowe rozwiązania w zakresie aktywnej integracji, Invent Grupa Doradztwa i Treningu, maj 2013.

 

Studenci warszawskich uczelni z krajów Afryki w świetle badań jakościowych, Projekt: Imigranci z Afryki w Polsce; uwarunkowania  procesu  integracji (wspólnie z G. Firlit-Fesnak), Instytut Polityki Społecznej UW, grudzień 2012/styczeń 2013.  

 

Nowodworski rynek pracy-współzależność interesów, wspólne cele, wymierne korzyści partnerów rynku pracy, Biuro Badań Społecznych na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, Warszawa, grudzień 2012.

 

Opracowanie wewnętrzne Koncepcja Funkcjonowania Rady 50+, Projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+, Priorytet I PO KL, Działanie 1.1., Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2012.

 

Problematyka migracji i stosunków etnicznych w mediach elektronicznych (red. G. Firlit-Fesnak), Instytut Polityki Społecznej UW, listopad 2011 (współautor).

 

Współdziałamy na rzecz podniesienia poziomu edukacji. Raport z badania sytuacji edukacyjnej gminy Orońsko (zawierający analizę danych zastanych, opracowanie wyników badań jakościowych i ilościowych, wnioski i rekomendacje),  Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, czerwiec 2011. 

 

Współdziałamy na rzecz podniesienia poziomu edukacji. Raport z badania internetowego dotyczącego sytuacji edukacyjnej gminy Orońsko, Stowarzyszenie Odnowy

i Rozwoju Gminy Orońsko, czerwiec 2011.

 

Modele polityki społecznej na Warmii i Mazurach. Analiza wyników badań ankietowych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2011.

 

Integracja imigrantów w polskim przekazie prasowym (red. G. Firlit-Fesnak), Instytut Polityki Społecznej UW, Warszawa 2010, współautor, rozdział II. Spór o integrację Romów w UE w świetle przekazu medialnego dotyczącego „wydalenia” Romów z Francji.

 

Opracowanie wewnętrzne Założenia i narzędzia do diagnozowania zasad i trybu wydatkowania środków z Funduszu Pracy (wspólnie z T. Meringiem), Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa 2010

 

Instrumenty przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu cudzoziemców w wybranych krajach Unii Europejskiej (praca zbiorowa, współautor, rozdział IV. Instrumenty przeciwdziałania nielegalnemu zatrudnieniu cudzoziemców we Włoszech, wspólnie z M. Żejmisem), Instytut Polityki Społecznej UW, Państwowa Inspekcja Pracy, Warszawa 2010.

 

Raport cząstkowy z badania jakościowego przeprowadzonego wśród zagranicznych absolwentów polskich uczelni wyższych, Projekt badawczy Migracje edukacyjne do Polski. Konsekwencje społeczno – ekonomiczne, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa 2010

 

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy. Metodologia badań, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2010 – współautor, redaktor merytoryczny (raport z badań)

 

Sąsiedzi czy intruzi? Punkt widzenia praktyków oraz ekspertów. Raport z badania, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010. 

 

Metodologia zbierania danych o zjawiskach dyskryminacyjnych, ksenofobicznych i rasistowskich. Propozycja zmian w celu usprawnienia systemu (wspólnie z W. Klausem i A. Mikulską), w: Metodologia przygotowania bazy danych do identyfikacji zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim (red. W. Klausa i J. Frelak), Fundacja Instytut Spraw Publicznych oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2009. 

 

Słowniczek (wspólnie z A. Wróblewską-Zgorzak), w: Metodologia przygotowania bazy danych do identyfikacji zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym, ksenofobicznym czy rasistowskim (red. W. Klausa i J. Frelak), Fundacja Instytut Spraw Publicznych oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa 2009. 

 

Integracja i dyskryminacja – krajobraz 2009, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009.

 

Analiza cząstkowa z badań empirycznych pracodawców w subregionie warszawskim nt. Zapotrzebowanie na pracowników na rynku pracy subregionu warszawskiego, Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa 2008.

 

Sytuacja demograficzna, społeczna i ekonomiczna subregionu warszawskiego w świetle analizy danych zastanych, Wojewódzki Urząd Pracy, Warszawa 2008.

 

Fragmenty poradnika Powrotnik. Nawigacja dla powracających, Wydanie I, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2008.

 

Sytuacja cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce - raport z zogniskowanych wywiadów grupowych z cudzoziemcami mieszkającymi w ośrodku dla uchodźców w Czerwonym Borze (G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki), Partnerstwo na rzecz Rozwoju @lterCamp, 2007, Seria „Raporty migracyjne IPS”, nr 8 (współautor).

 

Społeczność i instytucje lokalne wobec inicjatywy utworzenia ośrodka dla uchodźców. Raport końcowy z badań terenowych w Zgierzu (G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki), Partnerstwo na rzecz Rozwoju @lterCamp, grudzień 2006, Seria „Raporty migracyjne IPS”, nr 7 (współautor).

 

Cudzoziemcy poszukujący ochrony w Polsce. Analiza danych zastanych. Raport opracowany pod kierownictwem dr G. Firlit-Fesnak, Partnerstwo na rzecz Rozwoju @lterCamp, lipiec 2005, Seria „Raporty migracyjne IPS”, nr 6 (współautor).

 

Mniejszość ormiańska w Polsce. Tożsamość – ocena społeczeństwa polskiego – relacje z nowymi imigrantami. Raport z badań, styczeń 2005; Seria „Raporty migracyjne IPS”, nr 5.

 

Krajobraz dyskryminacji II. Raport dotyczący głównie systemów instytucjonalnych rynku pracy i edukacji, Projekt The European Dilemma, Seria „Raporty migracyjne IPS”, 2004, nr 4 (współautor).  

 

Difference. Raport z wywiadów fokusowych przeprowadzonych w grupach imigrantów w różnych krajach UE, Projekt The European Dilemma, J. Supińska i Ł. Łotocki, grudzień 2003, Seria „Raporty migracyjne IPS”, nr 3  (współautor)

 

Zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami - raport, Projekt The European Dilemma, J. Supińska, G. Firlit-Fesnak, Ł. Łotocki, lipiec 2003, Seria „Raporty migracyjne IPS”, nr 2 (współautor). 

 

Krajobraz dyskryminacji. Raport prezentujący ogólną sytuację demograficzną, społeczno-ekonomiczną i polityczną rzutującą na położenie imigrantów, Projekt The European Dilemma, marzec 2003, Seria „Raporty migracyjne IPS”, nr 1 (współautor).  

Artykuły naukowe i branżowe

Książki

Rozdziały w książkach

Tłumaczenia artykułów naukowych

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne