logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

Badania

Migracje międzynarodowe

Migracje międzynarodowe były tematem mojej pracy doktorskiej. Opisałem w niej sytuację imigrantów ormiańskich żyjących w Polsce. Obecnie przygotowuję książkę habilitacyjną, która również dotyczy problematyki migracyjnej. Interesują mnie zarówno socjologiczne aspekty migracji jak i polityka prowadzona wobec imigrantów. Temat ten jest aktualny szczególnie dzisiaj - w obliczu dużego kryzysu imigracyjnego.

 

Oto najważniejsze badania migracji międzynarodowych, w których uczestniczyłem: 

EUROPEJSKIE POLITYKI IMIGRACYJNE

 

Realizator: Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych  Instytutu Polityki Społecznej UW (2014-2016).

 

Opis: badanie polegało na analizie polityk wobec imigracji i imigrantów w takich krajach jak Holandia, Niemcy, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania - w kontekście kryzysu imigracyjnego.

 

Moje zadania:

 • analiza włoskiej polityki imigracyjnej,

 • współautorstwo raportów z badania,

 • współautorstwo i udział w redakcji naukowej książki z badania.

 

Publikacje projektu: Raporty z badań, książka z badań.

IMIGRANCI W POLSKIM DYSKURSIE PUBLICZNYM

 

Realizator: Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych  Instytutu Polityki Społecznej UW (2013-2014).

 

Opis: badanie polegało na analizie dyskursu na tematy migracyjne w polskich mediach drukowanych i elektronicznych.

 

Moje zadania:

 • opracowanie założeń teoretycznych i metodologicznych badania,

 • analiza obecności tematyki obozowisk romskich we Francji w  polskiej prasie oraz wątków imigracyjnych i etnicznych w polskich mediach elektronicznych,

 • współautorstwo raportów z badania,

 • współautorstwo i udział w redakcji naukowej książki będącej rezultatem badania.

 

Publikacje projektu: Raport z badań mediów drukowanych, raport z badań mediów elektronicznychksiążka z badań.

IMIGRANCI Z AFRYKI W POLSCE. UWARUNKOWANIA  PROCESU  INTEGRACJI

 

Realizator: Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych  Instytutu Polityki Społecznej UW (2012-2013).

 

Opis: na badania składały się następujące elementy:

 • analiza danych zastanych,

 • 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) wśród studentów z krajów afrykańskich studiujących w czterech warszawskich uczelniach,

 • 2 IDI z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Moje zadania:

 • współautorstwo raportu cząstkowego pt. „Studenci warszawskich uczelni z krajów Afryki w świetle badań jakościowych”;

 • współautorstwo raportu końcowego.

 

Publikacje projektuRaport końcowy z badań. 

METODOLOGIA PRZYGOTOWANIA BAZY DANYCH DO IDENTYFIKACJI ZDARZEŃ O CHARAKTERZE DYSKRYMINACYJNYM,

KSENOFOBICZNYM CZY RASISTOWSKIM

 

Realizator: Fundacja Instytut Spraw Publicznych oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (2009).

 

Opis: badanie miało na celu analizę danych o systemach monitorowania zdarzeń o charakterze dyskryminacyjnym oraz sformułowanie propozycji odnoszących się do systemu polskiego.

 

Moje zadanie: współautorstwo metodologii i raportu końcowego.

 

Publikacje projektuRaport końcowy z badań.

EWALUACJA FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI SPOŁECZNEGO WSPARCIA M. ST. WARSZAWY W ZAKRESIE WŁAŚCIWEJ REALIZACJI PRAW PRZYMUSOWYCH MIGRANTÓW

 

Realizator: Fundacja Instytut Spraw Publicznych i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy (2009).

 

Opis: badanie obejmowało:

 • indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych,

 • zogniskowane wywiady grupowe z cudzoziemcami.

 

Moje zadanie: opracowanie koncepcji i narzędzi badawczych.

 

Publikacje projektuRaport końcowy z badań. 

SĄSIEDZI CZY INTRUZI - BADANIA DYSKRYMINACJI CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

 

Realizator: Fundacja Instytut Spraw Publicznych (2009/2010).

 

Opis: projekt miał na celu m.in. diagnozę zjawiska dyskryminacji cudzoziemców w Polsce. Na badania składały się m.in. analiza danych zastanych i wywiady eksperckie.

 

Moje zadanie: opracowanie raportów „Integracja - i dyskryminacja. Krajobraz 2009” oraz „Sąsiedzi czy intruzi? Punkt widzenia praktyków oraz ekspertów”. 

 

Publikacje projektu: Raporty końcowe z badań.

MIGRACJE EDUKACYJNE DO POLSKI - KONSEKWENCJE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

 

Realizator: Ośrodek Badań nad Migracjami UW (2009).

 

Opis: badanie dotyczyło motywów przyjazdu studentów zagranicznych do Polski, ich oceny pobytu  w Polsce oraz  planów na przyszłość. Na badanie składały się następujące elementy:

 • analiza danych zastanych,

 • 256 ankiet wśród zagranicznych studentów polskich uczelni,

 • 10 indywidualnych wywiadów pogłębionych wśród zagranicznych absolwentów polskich uczelni.

 

Moje zadania:

 • opracowanie koncepcji badań terenowych oraz narzędzi badawczych;

 • opracowanie „Raportu cząstkowego z badania jakościowego wśród zagranicznych absolwentów polskich uczelni wyższych”.

 

Publikacje projektu: Raporty z badań, książka z badań.

PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU @LTERCAMP

 

Realizator: Instytut Polityki Społecznej UW (EFS PIW EQUAL, Temat I: Wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób ubiegających się o status uchodźcy; Instytucja koordynująca: Polski Czerwony Krzyż; 2004-2008).

 

Opis: Partnerstwo składało się z 7 instytucji (Polski Czerwony Krzyż, Instytut Polityki Społecznej UW, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Fundacja Ocalenie, Stowarzyszenie Proxenia, Związek Harcerstwa Polskiego, Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców). Projekt miał trzy główne cele:

 • wypracowanie systemu preintegracji cudzoziemców oczekujących na decyzję w sprawie statusu uchodźcy,

 • realizacja kompleksowych badań społecznych dot. sytuacji cudzoziemców poszukujących ochrony,

 • realizacja kampanii społecznej dot. integracji cudzoziemców.

 

Za komponent badawczy odpowiadał IPS UW. Badania obejmowały:

 • analizy danych zastanych dot. cudzoziemców poszukujących ochrony w Polsce;

 • 901 wywiadów kwestionariuszowych z mieszkańcami miejscowości, w których znajdują się ośrodki dla cudzoziemców;

 • 27 wywiadów częściowo ustrukturyzowanych zawierających część kwestionariuszową i swobodną (semi-structured interview) z mieszkańcami miejscowości, w której planowano utworzyć ośrodek dla cudzoziemców;

 • 91 wywiadów częściowo ustrukturyzowanych zawierających część kwestionariuszową i swobodną (semi-structured interview) z pracownikami lokalnych instytucji;

 • 12 indywidualnych wywiadów pogłębionych z pracownikami instytucji lokalnych w miejscowości, w której planowano utworzyć ośrodek dla cudzoziemców;

 • 10 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) z cudzoziemcami ubiegającymi się o status uchodźcy lub posiadającymi taki status;

 • wywiady kwestionariuszowe (PAPI) z pracodawcami w 504 firmach prywatnych i instytucjach publicznych;

 • autoewaluację działań całego partnerstwa

 

Ponadto IPS przygotował poradniki dla cudzoziemców i instytucji lokalnych. 

 

Moje zadania:

 • współautorstwo koncepcji i współrealizacja całego projektu;

 • reprezentowanie Instytutu Polityki Społecznej w partnerstwie (koordynator ze strony IPS UW: prof. G. Firlit-Fesnak);

 • reprezentowanie partnerstwa na spotkaniach partnerstwa ponadnarodowego;

 • współautorstwo koncepcji i narzędzi badawczych;

 • współrealizacja badań terenowych, w tym prowadzenie wywiadów;

 • współautorstwo raportów i książek z badań.

 

Publikacje projektu: Raporty z badań, książki z badań.

„OBCY” WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE NA PRZYKŁADZIE ORMIAN. STAN, PERSPEKTYWY, WNIOSKI DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

 

Realizator: Instytut Polityki Społecznej UW (Grant promotorski przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2004-2008).

 

Opis: projekt miał na celu kompleksową analizę sytuacji imigrantów z Armenii w Polsce. Badania – prowadzone w kliku miastach i miejscowościach –obejmowały:

 • analizy danych zastanych;

 • wywiady pogłębione z 89 imigrantami z Armenii mieszkającymi w Polsce;

 • 3 zogniskowane wywiady grupowe z imigrantami z Armenii mieszkającymi w Polsce;

 • ankietę audytoryjną oraz obserwację etnograficzną wśród 15 uczniów szkółek ormiańskich w Warszawie i Krakowie;

 • 1 zogniskowany wywiad grupowy z uczniami szkółki ormiańskiej w Warszawie;

 • 20 ankiet i obserwację etnograficzną wśród przedstawicieli mniejszości ormiańskiej w Polsce;

 • obserwację etnograficzną na Jarmarku Europa w Warszawie połączoną z krótkim sondażem wśród 21 polskich kupców;

 • 20 wywiadów eksperckich.

 

Moje zadania:

 • realizacja badań na potrzeby pracy doktorskiej,

 • autorstwo raportów i książki z badań. 

 

Publikacje projektu: Raporty z badań, książka z badań.

THE EUROPEAN DILEMMA: INSTITUTIONAL PATTERNS AND POLITICS OF ‘RACIAL’ DISCRIMINATION (Workpackages: 1, 2, 3)

 

Realizator: Instytut Polityki Społecznej UW (Piąty Program Ramowy UE; Instytucja koordynująca: Uniwersytet w Uppsali, 2002–2004).

 

Opis: projekt był realizowany w partnerstwie międzynarodowym. Miał na celu kompleksową diagnozę sytuacji cudzoziemców, z naciskiem na rynek pracy i edukację. Za realizację badań w Polsce odpowiadał IPS UW. Badania obejmowały:

 • analizy danych zastanych,

 • 6 zogniskowanych wywiadów grupowych z cudzoziemcami,

 • Analizy porównawcze wyników badań fokusowych z krajów biorących udział w projekcie.

 

Moje zadania:

 • reprezentowanie Instytutu Polityki Społecznej w partnerstwie (koordynator ze strony IPS UW: prof. J. Supińska);

 • współautorstwo i realizacja badań terenowych;

 • współautorstwo raportów z badań;

 • organizowanie zespołu i pełnienie funkcji sekretarza badań w Polsce.

 

Publikacje projektu: Raporty z badań, artykuły z badań.

Skupisko ludzi

Inne

Rynek pracy

Rewitalizacja gmin

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne