logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Politolog, badacz migracji i języka polityki

Badania

Inne

W ciągu ostatnich kilkunastu lat uczestniczyłem w różnych projektach, które można zaliczyć do szerokiej kategorii „badania polityk publicznych”. Najważniejsze z nich to:

3. Nowa jakość dla seniora (Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, 2015)

 

Badanie dotyczyło potrzeb życiowych seniorów i miało na celu opracowanie standardów profesjonalnej opieki nad osobami starszymi. Zawierało komponent ilościowy (badania kwestionariuszowe)  i jakościowy (zogniskowane wywiady grupowe).

 

Raport końcowy z badań

4. Drivers - determinants to reduce health  inequity via early childhood, realising fair employment, and social protection (EAPN - European Anti-Poverty Network, Siódmy Program Ramowy UE, 2013/2014)

 

Badanie dotyczyło funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w odniesieniu do takich grup jak osoby bezdomne oraz osoby młode -  bez stałego zatrudnienia. Na badanie składała się:

 • analiza danych zastanych,

 • realizacja zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI).

 

Raport końcowy z badań 

5. Badanie społeczne uczniów klas czwartych oraz ich otoczenia w ramach komponentu badawczego rządowego programu „Cyfrowa szkoła” (SMG/KRC Millward Brown na zlecenie Ministra Administracji i Cyfryzacji, 2012/2013)

 

Badanie dotyczyło sposobów wykorzystania sprzętu komputerowego przez uczniów. Prowadzone było metodami obserwacji etnograficznej i wywiadów pogłębionych (IDI), a także techniką kwestionariuszową (PAPI). Respondentami byli uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy gmin odpowiedzialni za oświatę.

6. Współdziałamy na rzecz podniesienia poziomu edukacji (Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Gminy Orońsko, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2011)

 

Celem badania była diagnoza przyczyn niskich wyników uczniów w nauce w gminie Orońsko oraz sformułowanie rekomendacji dla władz lokalnych i szkół.  Na badanie składały się następujące elementy:

 • analiza danych zastanych,

 • realizacja indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z lokalnymi specjalistami i liderami zajmującymi się edukacją,

 • realizacja ankiety audytoryjnej wśród uczniów ostatnich klas gimnazjum.

7. Modele polityki społecznej na Warmii i Mazurach (Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2011)

 

Celem badania była charakterystyka lokalnej polityki społecznej prowadzonej na Warmii i Mazurach. Badanie obejmowało:

 • analizy teoretyczne,

 • analizę danych zastanych,

 • realizację zogniskowanych wywiadów grupowych wśród pracowników lokalnych instytucji polityki społecznej,

 • realizację ankiety wśród pracowników lokalnych instytucji polityki społecznej.

8. Partnerstwo na rzecz rozwoju „Tu jest praca” (Instytut Polityki Społecznej UW, EFS PIW EQUAL, Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej /trzeciego sektora/, a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy, 2005-2008)

 

Projekt miał na celu stworzenie i wdrożenie modelowego systemu wsparcia gospodarki społecznej w Polsce. Zawierał komponent badawczy i edukacyjny.

9. Jugendhilfe in Polen und Deutschland (Prof. Helga Oberloskamp, Fachhochschule Köln; 2000, 2002).

 

Badanie obejmowało m.in. wywiady pogłębione w polskich instytucjach polityki społecznej oraz analizę polskich aktów prawnych w zakresie polityki wobec młodzieży.

10. Warunki samodzielności życiowej rodzin pracowników dawnych PGR (badania terenowe w woj. podkarpackim, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2002)

 

Badania miały na celu diagnozę sytuacji socjalnej mieszkańców miejscowości popegeerowskich w województwie podkarpackim. Badania obejmowały:

 • realizację 39 wywiadów częściowo ustrukturyzowanych zawierających część kwestionariuszową i swobodną (semi-structured interview) z rodzinami mieszkającymi na terenach popegeerowskich;

 • realizację indywidualnych wywiadów pogłębionych z pracownikami OPS, PUP, PCPR oraz przedstawicielami stowarzyszenia pracowników b. PGR.

11. Praktyka orzekania o niepełnosprawności (Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2002)

 

Badanie obejmowało m.in. realizację indywidualnych wywiadów pogłębionych z pracownikami powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. 

Polityka rynku pracy

Polityka migracyjna

 

2. Rewitalizacja społeczna (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. z o.o., Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 2012-2015)

 

Badania obejmowały 40 programów rewitalizacji społecznej realizowanych na poziomie gmin i powiatów w całej Polsce, w celu wypracowania modelowego standardu realizacji takich programów. 

 

1. Obserwatorium Ewaluacji Polityk Publicznych (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, 2018) 

 

Projekt miał na celu stworzenie koncepcji badań ewaluacyjnych wybranych polityk publicznych w podziale na takie obszary tematyczne, jak: rynek pracy, migracje i mniejszości narodowe, rodzina, organizacje pozarządowe, problemy społeczne.   

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne