logo Łukasz Łotocki

DR ŁUKASZ ŁOTOCKI

Badania społeczne. Szkolenia i rozwój

Badania

Inne

W ciągu ostatnich kilkunastu lat uczestniczyłem w wielu projektach, które można zaliczyć do szerokiej kategorii „badania polityk publicznych”. Oto najważniejsze: 

NOWA JAKOŚĆ DLA SENIORA

 

Realizator: Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (2015).

 

Opis: badanie dotyczyło potrzeb życiowych seniorów i miało na celu opracowanie standardów profesjonalnej opieki nad osobami starszymi. Zawierało komponent ilościowy (badania kwestionariuszowe)  i jakościowy (zogniskowane wywiady grupowe).

 

Moje zadania: 

 • opracowanie koncepcji badań jakościowych, w tym narzędzi badawczych;

 • moderowanie zogniskowanych wywiadów grupowych z seniorami i pracownikami socjalnymi;

 • opracowanie raportu cząstkowego z badania pt. „Raport z badań jakościowych nt. dostępu i jakości usług opiekuńczych dla osób starszych”;

 • współautorstwo raportu końcowego z badania.

 

Publikacje projektu: Raport końcowy z badań.

DRIVERS - DETERMINANTS TO REDUCE HEALTH  INEQUITY VIA EARLY CHILDHOOD, REALISING FAIR EMPLOYMENT, AND SOCIAL PROTECTION

 

Realizator: EAPN (European Anti-Poverty Network, Siódmy Program Ramowy UE, 2013/2014).

 

Opis: badanie dotyczyło funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w odniesieniu do takich grup jak osoby bezdomne oraz osoby młode -  bez stałego zatrudnienia. Na badanie składała się:

 • analiza danych zastanych,

 • realizacja zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI).

 

Moje zadania:

 • współautorstwo narzędzi badawczych;

 • realizacja i moderowanie zogniskowanych wywiadów grupowych z osobami bezdomnymi i z młodzieżą;

 • współautorstwo raportu dla Polski.

 

Publikacje projektu: Raport końcowy z badań. 

BADANIE SPOŁECZNE UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH ORAZ ICH OTOCZENIA W RAMACH KOMPONENTU BADAWCZEGO RZĄDOWEGO PROGRAMU „CYFROWA SZKOŁA”

 

Realizator: SMG/KRC Millward Brown na zlecenie Ministra Administracji i Cyfryzacji (2012/2013).

 

Opis: badanie dotyczyło sposobów wykorzystania sprzętu komputerowego przez uczniów. Prowadzone było metodami obserwacji etnograficznej i wywiadów pogłębionych (IDI), a także techniką kwestionariuszową (PAPI). Respondentami byli uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, pracownicy gmin odpowiedzialni za oświatę.

 

Moje zadania: 

 • opracowanie narzędzi do badań jakościowych (arkuszy obserwacji etnograficznej, scenariuszy indywidualnych wywiadów pogłębionych);

 • opracowanie wniosków końcowych i rekomendacji z badania.

 

Publikacje projektu: raporty z badań.

WSPÓŁDZIAŁAMY NA RZECZ PODNIESIENIA POZIOMU EDUKACJI 

 

Realizator: Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Gminy Orońsko (Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2011).

 

Opis: celem badania była diagnoza przyczyn niskich wyników uczniów w nauce w gminie Orońsko oraz sformułowanie rekomendacji dla władz lokalnych i szkół.  Na badanie składały się następujące elementy:

 • analiza danych zastanych,

 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z 15 lokalnymi specjalistami i liderami zajmującymi się edukacją,

 • ankieta audytoryjna wśród 60 uczniów ostatnich klas gimnazjum.

 

Moje zadania:

 • opracowanie koncepcji i narzędzi badawczych,

 • kodowanie i analiza danych ilościowych i jakościowych z badania,

 • opracowanie raportu z badania,

 • nadzór merytoryczny nad realizacją badania.

 

Publikacje projektu: raport z badania.

MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ NA WARMII I MAZURACH

 

Realizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2011).

 

Opis: celem badania była charakterystyka lokalnej polityki społecznej prowadzonej na Warmii i Mazurach. Badanie obejmowało:

 • analizy teoretyczne,

 • analizę danych zastanych,

 • zogniskowane wywiady grupowe wśród pracowników lokalnych instytucji polityki społecznej,

 • ankiety wśród pracowników lokalnych instytucji polityki społecznej.

 

Moje zadania:

 • kodowanie i analiza danych ilościowych (286 rozbudowanych kwestionariuszy),

 • opracowanie raportu cząstkowego z badania lokalnych instytucji polityki społecznej, pt. „Modele polityki społecznej na Warmii i Mazurach – raport z badań ankietowych”.

 

Publikacje projektu: raporty z badań.

PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU TU JEST PRACA

 

Realizator: Instytut Polityki Społecznej UW (EFS PIW EQUAL, Temat D: Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej /trzeciego sektora/, a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy, 2005-2008)

 

Opis: projekt miał na celu stworzenie i wdrożenie modelowego systemu wsparcia gospodarki społecznej w Polsce. Zawierał komponent badawczy.

 

Moje zadania: 

 • tłumaczenia wykładów i seminariów (angielski - polski - angielski),

 • tłumaczenia artykułów naukowych (angielski - polski).

 

JUGENDHILFE IN POLEN UND DEUTSCHLAND

 

Realizator: prof. Helga Oberloskamp (Fachhochschule Köln; 2000, 2002).

 

Opis: badanie obejmowało m.in. wywiady pogłębione w polskich instytucjach polityki społecznej oraz analizę polskich aktów prawnych w zakresie polityki wobec młodzieży.

 

Moje zadania: 

 • tłumaczenie wywiadów eksperckich (polski-niemiecki-polski),

 • tłumaczenie fragmentów aktów prawnych (polski-niemiecki),

 • asystowanie przy badaniach.

 

Publikacje projektu: raport z badań.

WARUNKI SAMODZIELNOŚCI ŻYCIOWEJ RODZIN PRACOWNIKÓW DAWNYCH PGR (BADANIA TERENOWE W WOJ. PODKARPACKIM)

 

Realizator: Instytut Rozwoju Służb Społecznych (2002).

 

Opis: badania miały na celu diagnozę sytuacji socjalnej mieszkańców miejscowości popegeerowskich w województwie podkarpackim. Badania obejmowały:

 • 39 wywiadów częściowo ustrukturyzowanych zawierających część kwestionariuszową i swobodną (semi-structured interview) z rodzinami mieszkającymi na terenach popegeerowskich;

 • indywidualne wywiady pogłębione z pracownikami OPS, PUP, PCPR oraz przedstawicielami stowarzyszenia pracowników b. PGR.

 

Moje zadania: 

 • realizacja badania terenowego,

 • współautorstwo raportu cząstkowego i artykułu z badań terenowych.

 

Publikacje projektu: raporty z badań, artykuł z badań.

 

PRAKTYKA ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

Realizator: Instytut Rozwoju Służb Społecznych (2002).

 

Opis: badanie obejmowało m.in. realizację indywidualnych wywiadów pogłębionych z pracownikami powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. 

 

Moje zadanie: asystowanie przy badaniach. 

 

Publikacje projektu: raport z badań.

Rewitalizacja gmin

Rynek pracy

Migracje międzynarodowe

© 2017-2019 Łukasz Łotocki - Wszystkie prawa zastrzeżone

twitter
linked in

Academia.edu

ResearchGate

Eksperci z UW

Aktualności migracyjne